Genel Bilgiler

Tanıtım

Yabancı Diller Yüksekokulları, üniversitelerin her türlü yabancı dil eğitim ihtiyacını gidermek gayesiyle kurulurlar. Mevcut durumda, iki ana hizmet alanı vardır. Üniversiteye kayıt yaptırmış öğrencilere (Mesela mühendislik öğrencisi) zorunlu yabancı dil eğitimi sunmak. İkincisi, eğitimini kısmen yada tamamen İngilizce yaptıran bölümlerin, dili yetersiz olanlar hazırlık eğitimi vermek. Bilinen ifadelerle, Servis Dersi ve Hazırlık hizmeti. Yüksekokulumuz bu iki hizmeti üstlenmiş durumdadır. Hazırlık öğrencilerimizin ekseriyeti İngiliz Dili ve Edebiyatına kaydı olan öğrencilerdir. Diğer kısmı ise, İsteğe Bağlı Hazırlık çerçevesinde, bölümü gerektirmediği halde yabancı dilini geliştirmek isteyen öğrencilerden oluşur. Ücretsiz olup, fakülte seviyesinde kontenjanlara öğrenci alınır.
 
Tarihçe
Bingöl Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, Bakanlar Kurulunun 15.04.2011 tarih ve 1595 sayılı kararı ile kurulmuştur. Aynı tarihte Prof. Dr. Mehmet Çelik kurucu müdür olarak atanmıştır. Yüksekokul kurulmadan önce, sekiz İngilizce okutmanı Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Bölümü vasıtasıyla bütün üniversitenin birinci sınıf zorunlu yabancı dil öğretimini yürüttü. Müdürlüğün kurulması ile, bu kadrolar Yüksekokul bünyesine devredildi. Yeni katılımlar ile birlikte 2012 yılında İngilizce okutmanları onikiye, Arapça okutmanı ikiye çıkmıştır. Çalışanların istihdam istikrarı kurumun çalışma geleneğinin yerleştiğine işarettir.
 
Görev
Dünya coğrafyasında artan seyahat gerçeği, seyahat edenlerin gittikleri yerlerde hedeflerine uygun verimde temas ve iletişimini gerekli kılmaktadır. İnsani, zihni ve içtimai tatminin ötesinde, ülkelerin kalkınmışlığı ve halkına ikram edeceği refah, fertlerin tek tek, mesleklerinin zorunlu kıldığı niteliklerle donanmasından geçer. Bu donanımdan biri, yaygın bir yabancı dili tatminkâr seviyede öğrenmek ve kullanma becerisine sahip olmaktır. Görevimiz, mezunların bu hayati donanımla hayata atılmalarıdır.
 
Hedef
Hedefimiz, yabancı dil eğitimini bilgi ve tecrübe ışığında, öğrenci yetenek, ihtiyaç ve mesleğini dikkate alarak yürütmektir. Kalıcı ve kullanılabilecek dil öğretimini gerçekleştirirken, öğrencilerin zihni melekelerinin gelişimi ve sınıf içi ortamın rahatlığı ihmal edilmeyecektir. Öğrenciye, en kısa zamanda, asgari bir yabancı dili öğretmek, ve o dili meslek hayatında etkin kullanır hale getirmektir. Daha az önemli olmamak üzere, daha etkin ve farklı dil öğretim yöntemlerini sınamak ve geliştirmek hedeflerimizdendir.
 
Kalite Politikamız
Yabancı Diller Yüksekokulu, üniversitemizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda eğitim, araştırma ve yönetim faaliyetlerinin tüm paydaşlarımızca benimsenen toplam kalite yönetimi anlayışı ile evrensel bilime, etik ilkelere ve hukuka dayalı, yenilikçi, sürekli iyileştirme esaslı olarak gerçekleştirilmesidir. Bu doğrultuda politikamız; Kalite Güvence Sistemine tüm paydaşlarımızın katılımını, insan kaynağının bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesini, eğitim-öğretimde nitelik ve nicelik odaklı yaklaşımı, Ar-Ge ve eğitimin ulusal/uluslararası gereksinim ve önceliklere göre yürütülmesini, eğitim ve araştırmada ulusal/uluslararası akreditasyonu, bilim kültür ve sanat alanlarında bölgeye ve topluma üst düzeyde katkı sağlamayı, ulusal/uluslararası sıralamalarda daha üst seviyelere ulaşmayı, etkin bir kurumsal risk yönetimi stratejisi sürdürülmesini esas alır.

Misyonumuz

Yabancı Diller Yüksekokulu, ilgili akademik birimlerle her türlü koordinasyonu sağlayarak, üniversitemiz öğrencilerinin; yabancı dil öğrenmeleri, çeşitli kaynaklara ulaşıp bunları verimli kullanabilmeleri, bilgi alış verişi yapabilmeleri ve bu dili gelecekteki iş yaşamlarında etkin bir biçimde kullanabilmeleri için gerekli olan sözlü ve yazılı iletişim bilgi ve becerilerini kazanmalarına katkıda bulunur. Yüksekokulumuz ayrıca kamuya ve kurumlara İngilizce başta olmak üzere çeşitli düzeylerde yabancı dil dersi vererek sunduğu kaliteli hizmeti gerektiğinde toplumun çeşitli katmanlarına ulaştırıp, toplumda yabancı dil eğitim ve öğrenim kalitesinin yükselmesi için çalışır.

Vizyonumuz

Yabancı Diller Yüksekokulu, Üniversitemizin eğitim-öğretim kalitesinin devam ettirilmesi ve yükseltilmesi için, öğretim elemanı seçimindeki titizliğin sürdürülmesi, hizmet içi eğitim olanaklarının arttırılması, program ve sınav sistemlerinde en son yeniliklerin uygulanması, ders materyallerinin güncel tutulmasını ve dil öğretiminde daha zengin araç gereç kullanımı için çalışmalarını arttırarak sürdürecektir. Ayrıca bina, ofis ve derslik sorunlarını çözerek öğretim elemanları ile diğer çalışanlarına daha üst düzeyde bir iş ortamı memnuniyeti sağlayacak ve buna koşut performans verimi elde etme çabası içinde olacaktır.